โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวครั้งที่ 1/2558

 

 

เลขานุการ โดย นายศิริพงษ์ พรพิพัฒน์ สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ชั้น 6  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีนายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเหมืองแร่ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน เป็นประธานอนุกรรมการฯ  ร่วมด้วยอนุกรรมการ 10 ท่าน คือ รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อัมรินทร์ บุญตัน ผู้แทน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายประเสริฐ จิระโรจน์ประภา ผู้แทนกรม ป่าไม้ นางสาวกาญจนา สวยสม ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  นางสาวโกสุม อยู่คง ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย  นายวรรณนพ สิทธิรางกูร   ผู้แทนสภาการเหมืองแร่  นางปราวีณา มณีสุต และนางสาวไรวินท์ ชมพูกูล ผู้แทนสำนักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาแนวทางในการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียวประจำปี ๒๕๕๘

 

 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400