โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 

แนวทางการจัดทำ Power Point เพื่อเสนอข้อมูลการประกอบการเพื่อขอรับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว

กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียวประเมินผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว

รายละเอียดที่ควรนำเสนอ
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ประทานบัตร เลขทะเบียนโรงงาน หรือเลขใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ที่ตั้งของสถานประกอบการ บุคคลและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร เป็นต้น

2. ข้อมูลการประกอบการ จัดทำข้อมูลรายละเอียดการประกอบการที่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว โดยการ บรรยายสิ่งที่ได้ดำเนินการและแสดงหลักฐานโดยการถ่ายภาพประกอบ (ถ้ามี) โดยตัวอย่างในแต่และหัวข้อ ดังนี้

>> 1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง เช่น ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชน มี ระบบรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา มีการทำ CSR เป็นต้น
>> 2. มีการลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างครบถ้วน มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบกำจัดมลพิษต่างๆ
>> 3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เช่น มีระบบจัดการความปลอดภัยอย่างไร มีการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประชาชน ใกล้เคียงหรือไม่ และได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยหรือไม่
>> 4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณใดบ้าง มีแผนการฟื้นฟูหรือไม่ มีการตั้งกองทุนฟื้นฟูหรือไม่
>> 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น มีการติดป้ายแสดงเขตประทานบัตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
>> 6. ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า เช่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่ จัดทำ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เป็นต้น

3. การบันทึกข้อมูลและการส่งข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี และส่งมายัง สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือผ่านทางอีเมล์มายัง นายศิริพงษ์ พรพิพัฒน์ email address : siripong@dpim.go.th

 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ