โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 

คณะทำงานเหมืองแร่สีเขียว มีคณะทำงานจำนวน 3 ชุด ดังนี้

------------------------------

1. คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ "เหมืองแร่สีเขียว" พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติเหมืองแร่สีเขียวเพื่อรับรางวัล กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก และตรวจสอบเหมืองสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

<<Click ดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว Click>>

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียวในเบื้องต้น พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือเหมืองแร่สีเขียวประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ คัดเลือกสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียวในเบื้องต้นและจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียวเพื่อ พิจารณา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียวมอบหมาย new

<< คำสั่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง >>

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับเหมืองแร่สีเขียว มีอำนาจหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว และแนวทางปฏิบัติใน การใช้สิทธิประโยชน์นั้นๆ ในเบื้องต้นและทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียวเพื่อพิจารณา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว มอบหมาย

<<Click ดูคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับเหมืองแร่สีเขียว Click>>

 

 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400