โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 

แบบตรวจประเมินเหมืองแร่สีเขียว

แบบตรวจประเมินประเภทเหมืองแร่
แบบตรวจประเมินประเภทโรงแต่งแร่
แบบตรวจประเมินประเภทโรงประกอบโลหกรรม
แบบตรวจประเมินประเภทโรงโม่ บด และย่อยหิน

 

 

 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400