Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login

หลักการและแนวคิด
        การปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่นั้นสามารถใช้เทคนิคภูมิสถาปัตย์และการวางผังบริเวณ เพื่อลดการมองเห็นซึ่งจากการศึกษามาตรการในการลดผลกระทบทางด้านสุนรียภาพนั้น เสนอแนะวิธีลดผลกระทบ ดังนี้

1. ใช้สัดส่วน รูปร่าง สี และโทนสี
2. ใช้ต้นไม้และแนวปิดบัง
3. บูรณะสภาพที่ถูกทำลาย
4. โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

แนวทางลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ โดยทำให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมดังนี้

1. สี
2.วัสดุก่อสร้าง
3. รูปแบบและส่วนประกอบสถาปัตยกรรม
4. โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีต
5. เทคนิคการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม
6. การใช้วัสดุก่อสร้างชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียง
7. การก่อสร้างใต้ผิวดิน
8. การกำหนดแนวปิดบังมุมมองจากภายนอก
9. การกำหนดให้มีแนวต้นไม้ปิดล้อมโดยรอบ 


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.