Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login

รูปแบบของการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ระหว่างดำเนินการ

 ไฟล์>> Click ที่นี่
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น


สร้างคันดินและปลูกไม้ยืนต้น
 

ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนเป็นฉากบัง
 

การเปิดพื้นที่ด้านหลังภูเขาไม่สามารถมองเห็นได้จากริมถนน
 

ปลูกต้นไม้เป็นขั้นบันได้ในส่วนเนินดินข้างถนน
 

กองเก็บมูลดินทรายที่มีการสร้างคันดินและปลูกต้นไม้บดบัง
 

หลีกเลียงการตัดถนนเป็นเส้นตรง ควรตัดตามสภาพภูมิประเทศ
 

ถ้าต้องการตัดถนนเป็นเส้นตรง ควรปลูกต้นไม้เป็นแนวโค้ง ช่วยให้เกิดความ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
 

ปลูกต้นไม้ให้หนาแน่น
 

ปลูกต้นไม้เป็นขั้นบันได
 

1. หน้าเหมืองและบ่อเหมือง
         1. หน้าเหมืองและบ่อเหมือง สามารถลดผลกระทบโดยการสร้างฉากกั้น เช่น สร้างคันดินล้อมรอบพร้อมปลูกหญ้าหรือไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณคันดินดังกล่าว ซึ่งลักษณะแบบนี้เหมาะสมมากกับการทำเหมืองในระดับพื้นราบและขุดแร่หรือหินลงไปในระดับต่ำกว่าพื้นผิวดิน ทำให้ผู้สัญจรไปมาไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ทำเหมือง แต่หากเป็นการทำเหมืองในลักษณะบนภูเขา สามารถลดผลกระทบโดยการสร้างฉากกั้นในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การเปิดพื้นที่ด้านหลังของภูเขาซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากริมถนน ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนเป็นฉากบังเพื่อบังคับมุมมองของผู้สัญจรไปมาทั้งในระยะใกล้และไกล กำหนดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ (Buffer zone) เพื่อเป็นแนวกั้นระหว่างกิจกรรมการทำเหมืองกับบริเวณโดยรอบโครงการ นอกจากจะช่วยบดบังมุมมองแล้วยังช่วยให้กิจกรรมการทำเหมืองกลมกลืนไปกับบริเวณธรรมชาติข้างเคียง

2. กองเก็บมูลดินทราย
         2. กองเก็บมูลดินทราย เศษหินและเปลือกดิน สามารถลดผลได้โดยการเลือกสถานที่กองเก็บให้ห่างมุมมองที่สามารถมองเห็นได้หนือนำไปใช้สร้างคันดินเพื่อใช้บดบังทัศนียภาพ โดยนำไปกองรวมกันแล้วปลูกต้นไม้บนดินที่กองไว้ พืชที่ปลูกอาจเป็นเมล็ดหว่าน หรือกล้าพันธุ์ไม้โตเร็ว เช่น กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ กระถินเทพา เป็นต้น

3. เส้นทางขนส่งแร่
         3. เส้นทางขนส่งแร่ สามารถกำหนดเส้นทางให้เหาะสมโดยหลีกเลี่ยงการตัดถนนเป็นเส้นทางให้ตัดตามสภาพภูมิประเทศ หรือหากต้องการตัดถนนเป็นเส้นตรงก็ควรปลูกต้นไม้เป็นแนวโค้งช่วยให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้เป็นขั้นบันไดในส่วนเนินดินข้างถนน หรือปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างถนนเข้าเหมืองโดยการใช้พืชพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะใบหนาแน่นตลอดปี ซึ่งนอกจากจะช่วยบดบังมุมมองไม่น่าดูของการทำเหมืองแล้ว ยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการขนส่งได้อีกด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.