Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login

โครงการป้องกันและแก้ไขการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นพิษ  บริเวณหมู่เหมืองถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

                สืบเนื่องจากประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุกเก่าที่ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ได้ทิ้งกากขี้แร่  ซึ่งประกอบด้วยตะกั่ว  สารหนู  ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษไว้ใกล้ริมห้วยถ้ำทะลุ  เป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโลหะหนักที่เป็นพิษลงสู่ห้วยถ้ำทะลุ  และอาจแพร่กระจายสู่แม่น้ำตาปีได้

                กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงได้แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นพิษ  โดยการจัดเก็บกองกากขี้แร่ด้วยการใช้ดินเหนียวปิดทับ  บดอัดแน่นและขนย้ายกองกากขี้แร่ไปฝังกลบในลักษณะที่ปลอดภัย  (Secure Land Fill) เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโลหะหนักที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพป่าไม้  และมีระบบนิเวศวิทยาที่ดีขึ้น  โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน  ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2542-2546  ทั้งนี้เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้วได้มอบพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

       


   

 


 
 
 
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.