Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  เพื่องานวิจัยและแหล่งท่องเที่ยว  บริเวณที่ราชพัสดุ  หน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

 

                เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  เพื่องานวิจัยและแหล่งท่องเที่ยว  บริเวณที่ราชพัสดุ  หน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  เนื้อที่  380  ไร่  โดยได้ดำเนินการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศข้างเคียง  เพื่อจัดสร้างพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมอเนกประสงค์  สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน  พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สำหรับชุมชนไว้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  และพื้นที่สวนป่าชุมชนสำหรับใช้ในงานศึกษาวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  อันจะนำไปสู่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุกแล้ว  ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกต่อไป  โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ปี  ระหว่างปีงบประมาณ  2546-2548  ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่า  “สวนเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราชินี  จังหวัดระนอง”  ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ร่วมกับจังหวัดระนองได้จัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะดังกล่าว  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2548 

 

 
 
 

 

 

 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.