Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login

โครงการพื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุก บริเวณหมู่เหมืองแร่ลิวง  จังหวัดสงขลา

 

            เป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุกบริเวณหมู่เหมืองลิวง  ซึ่งตั้งอยู่บ้านลิวง  หมู่ที่  ตำบลท่าหมอไทร  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เนื้อที่ประมาณ  166  เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ  สวนป่าชุมชนและทุ้งหญ้าเลี้ยงสัตว์  สำหรับใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น  โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ปี  ระหว่างปีงบประมาณ  2545-2546 ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้มอบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทรเป็นผู้ดูแลและไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

 

 

 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.