Home webboard โครงสร้างกรม ฯ วัตถุประสงค์ กระดานถาม - ตอบ Login
< Untitled Document

โครงการสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี จังหวัดระนอง

 

          เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนม์มายุครบ  60 พรรษา  ในปี พ.ศ. 2535 กรมทรัพยากรธรณี  (ปัจจุบันเป็นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)  ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้น  ที่ฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  ที่ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  เนื้อที่ประมาณ  37  ไร่  เพื่อสร้างสวนสาธารณะ  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้

                เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีทิวทัศน์สวยงามอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระนองเพียง  8  กิโลเมตร  จึงเหมาะสำหรับการสร้างเป็นสวนสาธารณะ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น  และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างปี  2534-2535  สวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามว่า  “สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี”

 

        

    
 
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.